search

Recipes

Tuna Eggroll Wanpaku Wrap

Tuna Eggroll Wanpaku Wrap

Everyone loves Wanpaku Sandwich, but how about Wanpaku Wrap? Let’s try the Tuna Egg Roll Wanpaku Wraps by @kakakfaa and enjoy the #yummyweekend #JomMasakWithTCBOY #MasakTakSusah #TCBOYRecipe #TCBOYSweetChiliTunaRecipe Tuna Eggroll Wanpaku Wraps:⁣Baha

Read more →

Your cart is currently empty.
Continue shopping